Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/autismetilbuddet.dk/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 470
Uddrag tilsynsrapport

Uddannelse og beskæftigelse
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ud fra at være et helhedstilbud, arbejder målrettet med at skabe en indholdsrig hverdag for beboerne. 
På baggrund af målgruppens autismeproblematikker, svære psykiske og til tider voldsomme adfærd, målrettes beboernes hverdag individuelt i en kombination af ADL-træning, håndværksmæssige -, natur- og fritidsaktiviteter. 
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet, er opmærksomme på, at selv om beboerne kan have svært ved at færdes i det omkringliggende samfund/natur eller i relation til andre hverdagsaktiviteter, arbejdes for, at enkelte borgerne tilbydes mulighed for tiltag ud af huset og dermed efterkomme individuelle behov herfor. 
Det er et krav i visitationsprocessen, at borgeren visiteres både til bodel, og som en forudsætning herfor også til aktivitets- og samværstilbud, idet det vægtes at målgruppen profiterer af et helhedstilbud, blandt andet via støtte fra samme medarbejder gennem dagens tiltag og opgaver. Ud fra beboerens ønsker for aktiviteter, færdighedsniveau og historik, arbejdes med mål for udvikling og/eller vedligehold af færdigheder, og der foregår en løbende evaluering af praksis og effekt. 

Selvstændighed og relationer
Det er Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes med at styrke og understøtte beboernes begrænsede evner til at indgå i sociale relationer, og dermed også leve et så selvstændigt liv i overensstemmelse med de ønsker og behov målgruppen formår. 
Målgruppen har særdeles svært ved at forholde sig til pludselige ændringer og påvirkes af omgivelserne. Dette kan føre til udad reagerende og/eller selvskadende adfærd. Det er Socialtilsynets vurdering, at der på trods af disse adfærdsmæssige udfordringer hos beboerne fortsat sikres personlig udvikling og aktiviteter i sociale sammenhænge for de beboere der kan profitere af at færdes i det omkringliggende samfund.

Det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med at skabe strukturerede og forudsigelige rammer, som den enkelte beboer kan navigere indenfor, og hvor der er udviklende perspektiver i den pædagogiske praksis. Overordnet tilstræbes det, at beboeren har en hverdag hvor der er størst mulig medbestemmelse og selvbestemmelse, og hvor der er fokus på at udvikle beboernes evner til at forholde sige til hverdagens forhold.

Det er Socialtilsynets indtryk, at tilbuddet grundlæggende og målrettet arbejder med udgangspunkt i, at beboernes individuelle ønsker harmonerer med kommunernes målsætning for opholdet i tilbuddet og dermed frem mod en mere selvstændig og egenrådig hverdag for beboeren.

Målgruppe, metoder og resultater
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet gør brug af relevante pædagogiske tilgange og metoder. Der arbejdes ud fra en strukturpædagogisk tilgang hvor sammenhæng og kontinuitet tager udgangspunkt i målgruppens individuelle vilkår, hvor det tilstræbes at den enkelte opnår så stor selvstændighed som muligt ud fra realistiske mål for tilværelsen. 
Målgruppen i tilbuddet er en borgergruppe, som har særdeles svært ved at forholde sig til og påvirkes af omgivelserne, pludselige ændringer i situationer etc. som kan føre til udadreagerende og/eller selvskadende adfærd.

Der arbejdes med anderkendte metoder målrettet borgere med autisme spektre forstyrrelser. Metoderne tager udgangspunkt i at forstå og imødekomme den enkelte beboer ved hjælp af visuel struktur, forudsigelighed og ensartethed, og med udgangspunkt i, at autister er lige så forskellige som alle andre mennesker. Via visuel kommunikation tilstræbes at definere, tydeliggøre beboernes ønsker samt opfyldelse af individuelle behov som et led i med- og selvbestemmelse. 
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ud fra ovenstående betragtninger tilbyder beboerne en hverdag, der er konstrueret i en helhed med genkendelighed og kontinuitet, og med medarbejdere der indgår både i botilbuddet og i dagtilbuddet.
Det er Socialtilsynets vurdering, at der ud fra målrettet praksis ved relevante arbejdsmetoder og -redskaber kan dokumenteres positiv effekt.

Organisation og ledelse
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ledelse besidder relevante faglige kompetencer i forhold til målgruppen på tilbuddet.
Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at der samarbejdes med faglige relevante eksterne parter i forhold til ledelsesdelen.
Det er Socialtilsynets vurdering, at der grundlæggende fra ledelsens side er fokus på og medvirken til kontinuerligt at højne den faglig standard og tydelighed af praksis. Det er Socialtilsynets vurdering, at opgaveløsningen prioriteres, så hensigtsmæssigt det er muligt i forhold til den enkelte beboer.

Kompetencer
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet prioriterer og har fokus på udvikling af medarbejdernes personlige og faglige kompetencer så samspil med beboere og pårørende har de bedste forudsætninger. Det er Socialtilsynets indtryk, at der er fokus på, at medarbejderne opkvalificeres i de mangler der er i forhold til at besidde relevante kompetencer i forhold til målgruppens adfærdsmæssige udfordringer, således at dagligdagens praksis sikres.
Det er prioriteret, at medarbejderne så vidt det er muligt følger samme kurser, således at der er et tydeligt fælles grundlag og viden for arbejdet i tilbuddet. .

Fysiske rammer
Det er Socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer for målgruppen af beboere i tilbuddet har gode vilkår, som kan tilgodese beboernes behov for ret til privatliv, sociale relationer og udfoldelsesmuligheder.
Faciliteterne både inde- og udendørs efterkommer beboernes behov for personlig-, praktisk og social udvikling. 
En lukket have giver mulighed for at kunne færdes trygt både "alene", uden nødvendigvis at skulle forholde sig til påvirkninger fra det omkringliggende samfund; påvirkninger og ustabilitet som kan virke angstprovokerende og utrygt og kan udløse en udadreagerende og/eller selvskadende adfærd.

Tilbuddet er indrettet så en stor del af aktiviteterne foregår på matriklen. Dette nødvendiggør, at der er plads til aktiviteter tilrettelagt målgruppen, hvilket der er taget højde for ved inddragelse af stor naturgrund ved siden af huset. 
2 pavilloner ligger i tilknytning til huset. De er indrettet dels som træningsrum, samt hyggerum med adgang til toilet og grovkøkken. Her er mulighed for kreative tiltag og aktiviteter. Det er Socialtilsynets vurdering, at pavillonernes muligheder underbygger og udvider muligheder for individuelt tilrettede aktiviteter for beboerne.

Sundhed og trivsel
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter beboernes fysiske, mentale sundhed og trivsel, og at tilbuddet i samarbejde med de pårørende sikre, at beboerne tilbydes relevante sundhedsmæssige ydelser. 
Det er Socialtilsynets vurdering, at beboerne generelt trives på tilbuddet, og at beboerne respekteres og inddrages i det omfang de magter det i egne forhold. 
For at højne den pædagogiske indsats i beboernes hverdag, arbejder medarbejderne med registreringsskemaer til at vurdere den enkelte beboer i forskellige situationer og derved definere årsagssammenhænge for beboernes reaktioner. Herud fra beskrives den videre pædagogiske strategi for indsatsen med henblik på reducering og forebyggelse af magtanvendelser og/eller overgreb.
Det er Socialtilsynets vurdering, at den pædagogisk tilgang og metoder generelt medvirker til at sikre beboerne trivsel, og giver muligheder for en hensigtsmæssig udvikling. Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes resultatorienteret. 
Det er Socialtilsynets vurdering at der i beboernes hverdag er fokus på og tilstræbes fysisk som psykisk velvære hvor hensigtsmæssig kost og motion indgår som en naturlig del af hverdagen.

 

Et godt hjem og en god arbejdsplads

Autismetilbuddet

Turebyvej 1

4682 Tureby

 

Ruben Steffensen

Ejer, pædagogisk og personale ansvarlig

Tlf: +45 5184 3760

Kenny Bjerre

Ejer, administrativ ansvarlig

Tlf: +45 4044 4645